Operační program podnikání a inovace

 

                                   

Společnost Tomovy parky s.r.o. realizuje tyto projekty z Operačního programu podnikání a inovace. U jednotlivých projektů je možno se přihlásit do výběrového řízení, rovněž na tomto místě je možno získat informace o výsledku výběrových řízení.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
Název projektu:
Pořízení technologie - rozšíření a zefektivnění výrobního programu spol. Tomovy Parky s.r.o.
Reg.č.projektu:
2.2 RV03/476
 
tímto vyhlašuje výběrové řízení na dodávku technologií:
 
 
Pořízení technologie - rozšíření a zefektivnění výrobního programu spol. Tomovy Parky s.r.o.
 
 
Předmětem VŘ je dodávka nových technologických zařízení (strojů) pro výrobu dřevěných zahradních prvků a následné zpracování dřevního odpadu.
 
Zakázka má tyto dílčí Části plnění:
 
I.    Soubor dřevoobráběcích strojů
a. CNC frézka
b. Formátovací pila s předřezem
c. Širokopásová bruska
d. Kontinuální lis pro výrobu lepených hranolů
 
II.   Katr
 
III.  Peletkovací linka
 
Předpokládaným zpracovávaným materiálem bude smrkové dřevo s výjimkou dodávky katru, kde se bude zpracovávat i akátové dřevo.
 
Pro Část I. – 4.530.000,- Kč
Pro Část II. – 525.000,- Kč
Pro Část III. – 745.000,- Kč
 
Uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč) bez DPH v platné výši.
 
Předpokládaný termín splnění zakázky:
                30.4.2012
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě na nosičích CD.
 
Adresa:
TOMOVY PARKY s.r.o.
Jan Zakouřil                                                                      případně Pavel Jirák
tel.: 731 155 234                                                              tel: 731 612 217
e-mail: zakouřill@tomovyparky.cz                                     e-mail: jirak@tomovyparky.cz
adresa: Radvánovice 11, 511 01 Turnov
 
Výše uvedená adresa, je zároveň místem pro podání nabídek.
 
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 21.7.2011 a končí dne 22.8.2011 ve 12:00 hod.
 
Rozhodujícím datem je datum přijetí nabídky vyhlašovatelem, nikoliv datum jejího odeslání.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 
V souladu s ustanovením §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 
 
 
V Radvánovicích 12.7.2011
Ing. Vladimír Gabriel, jednatel s.r.o.
Lukáš Bělohradský, jednatel s.r.o.
 
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
Název projektu:
Rekonstrukce výrobních prostor - Tomovy parky
Reg.č.projektu:
5.3 NM02/522
 
tímto vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce
 
„Rekonstrukce výrobních prostor – Tomovy Parky
 

Předmětem výběrového řízení je:

1)      SO 01 – dílna A – oprava, stavební úpravy

-          Demontáž a montáž okenních a dveřních výplní

-          Provedení nového obvodového pláště včetně zateplení

-          Položení střešních sendvičových panelů

-          Provedení nového zavěšeného podhledu

-          Provedení nových podlah

-          Provedení drenážního potrubí okolo objektu

 

2)      SO 02 – dílna B – oprava, stavební úpravy

-            Demontáž a montáž okenních a dveřních výplní

-            Provedení zateplení obvodového pláště

-            Položení střešních trapézových plechů

-            Provedení nového zavěšeného podhledu

-            Provedení nových podlah

-            Provedení drenážního potrubí okolo objektu, úprava napojení na další potrubí

                       

3)      SO 03 – dílna C – oprava, stavební úpravy

-            Demontáž a montáž okenních a dveřních výplní

-            Provedení nového obvodového pláště včetně zateplení a barevného řešení

-            Zhotovení okapového chodníku okolo budovy

-            Zateplení střechy včetně nové krytiny

-            Úprava dispozičního řešení objektu

-            Provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace a hromosvodu

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky:

36 583 tis. Kč

 

Předpokládaný termín splnění zakázky:

            31.3.2012

 

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě na nosičích CD a za tuto dokumentaci požaduje úhradu ve výši 1000,- Kč splatných v hotovosti při převzetí dokumentace. 

Konzultace k tomuto výběrovému řízení proběhne dne 20.4.2011 v sídle žadatele Tomovy Parky s.r.o. od 10:00 do 12:00 hod.

DOKUMENTACI K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ JE MOŽNO SI VYZVEDNOUT BĚHEM CEL SOUTĚŽNÍ LHŮTY. NA TĚCHTO KONTAKTECH:

 

TOMOVY PARKY s.r.o.

Ing. Vladimír Gabriel, MBA                                                případně Pavel Jirák

tel.: 734 423 964                                                                   tel: 731 612 217

e-mail: gabriel@tomovyparky.cz                                          e-mail: jirak@tomovyparky.cz

adresa: Radvánovice 11, 511 01 Turnov

 

Výše uvedená adresa, je zároveň místem pro podání nabídek.

 

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 14.4.2011 a končí dne 13.5.2011 ve 09:00 hod.

 

Rozhodujícím datem je datum přijetí nabídky vyhlašovatelem, nikoliv datum jejího odeslání.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

V souladu s ustanovením §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 
VYHODNOCENÍ NABÍDEK A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE
 
Název projektu:Rekonstrukce výrobních prostor - Tomovy parky
Reg.č.projektu:5.3 NM02/522
Výběrové řízení:„Rekonstrukce výrobních prostor - Tomovy parky“
Do výběrového řízení se přihlásily tyto subjekty:
 1. METROSTAV a.s.
 2. STRAKA&STRAKA spol.s. r.o.
 3. JMA Stavební s.r.o.
Nabídku zaslaly tyto subjekty:
 1. STRAKA&STRAKA spol.s. r.o.
 2. JMA Stavební s.r.o.
Dle seznamu došlé pošty byly obálky s nabídkou zkontrolovány a otevřeny určeným členem komise.
 
Nejprve proběhlo hodnocení formálních náležitostí a zjišťování nejasností v jednotlivých nabídkách. Jeden uchazeč byl vyzván k doplnění v dodatečné pětidenní lhůtě.
V tabulce č. 1 je uvedeno požadované doplnění.
 
Obálka č.
 
Firma
 
Požadované doplnění
2
STRAKA a STRAKA s.r.o.
V dokladech prokazujících splnění Ekonomických finančních předpokladů potvrzujete pojištění ve výši 40 mil Kč, avšak není uvedeno s jakou spoluúčastí, tak jak je to vyžadováno v Zadávací dokumentaci
 
Druhý uchazeč nesplnil předepsaná kvalifikační kritéria - ekonomické a finanční kvalifikačních předpoklady, tím, že nepředložil:
Účetní závěrku v plném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li tato povinnost zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni účetního období 2010. Pokud nemá dodavatel vyhotovenou účetní závěrku za rok 2010, pak předloží rozvahu v plném rozsahu z mezitímní účetní závěrky k 31.12.2010
Čestné prohlášení, ve kterém dodavatel vypočte výše požadované ukazatele dle popsaných vzorců k jednotlivým ekonomickým ukazatelům - celková míra zadluženosti dodavatele, celková likvidita dodavatele a úvěrové zatížení.
 
Po právní a účetní konzultaci (vzhledem k tomu, že Uchazeč JMA Stavební s.r.o. má fiskální rok od 1.4. do 31.3.), komise rozhodla, že Uchazeče JMA Stavební s.r.o. z dalšího hodnocení vyřadí a to z důvodu, že Uchazeč nepředložil ani mezitímní uzávěrku k 31.12.2010, a ani celkovou míru zadluženosti., neboť uvedl, že ji nemá k dispozici. Tudíž ani dodatečné vyzvání k doplnění by nevedlo k naplnění požadovaných kritérií, proto nebyl vyzván.
 
Vyzvaný uchazeč STRAKA a STRAKA dodatečnou lhůtu dodržel a požadované doplnění řádně a včas dodal. Dne 16.5.2011 v 14:00 hod. zasedla výběrová komise podruhé a přistoupila k vyhodnocení jednotlivých kritérií.
 
Členové výběrové komise vyhodnotili společně jednotlivé nabídky do vyhodnocovacích tabulek, které jsou přílohou této Zprávy.
Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
V tabulce č. 2 je zachyceno souhrnné vyhodnocení jednotlivých uchazečů.
 
Obálka č.
 
Firma
 
Doručení
 
Počet bodů
Výsledné pořadí
Cena v Kč bez DPH
datum
způsob
2
STRAKA a STRAKA
61973297
12.5.11,
15:45 hod
osobně
100
1
37.719.408,-
 
Vítězem se stala firma
STRAKA a STRAKA s.r.o.
 
Vzhledem k tomu, že byly přijaty pouze dvě nabídky, a jedna byla vyřazena z dalšího hodnocení, pořadí dalších nabídek nebylo stanoveno.
 
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
Název projektu:  Rekonstrukce výrobních prostor - Tomovy parky
Reg.č.projektu:  5.3 NM02/522
 
tímto vyhlašuje výběrové řízení:
 
„Rekonstrukce komunikací areálu Tomovy parky
 
Předmětem výběrového řízení jsou tyto stavební činnosti:
- rekonstrukce areálových komunikací včetně položení krycí vrstvy – asfalto-živičný koberec.
 
Předpokládaná hodnota zakázky:
5.000 tis. Kč
 
Předpokládaný termín splnění zakázky:
                30.4.2012
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě na nosičích CD.
 
Adresa:
TOMOVY PARKY s.r.o.
Jan Zakouřil                                                                       případně Pavel Jirák
tel.: 731 155 234                                                               tel: 731 612 217
e-mail: zakouřill@tomovyparky.cz                                      e-mail: jirak@tomovyparky.cz
adresa: Radvánovice 11, 511 01 Turnov
 
Výše uvedená adresa, je zároveň místem pro podání nabídek.
 
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 21.7.2011 a končí dne 22.8.2011 ve 12:00 hod.
 
Rozhodujícím datem je datum přijetí nabídky vyhlašovatelem, nikoliv datum jejího odeslání.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 
V souladu s ustanovením §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 
 
V Radvánovicích 12.7.2011
Ing. Vladimír Gabriel, jednatel s.r.o.
Lukáš Bělohradský, jednatel s.r.o.
 
VYHODNOCENÍ NABÍDEK A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE
 
Název projektu:Rekonstrukce výrobních prostor - Tomovy parky
Reg.č.projektu:5.3 NM02/522
Výběrové řízení:„Rekonstrukce výrobních prostor - Tomovy parky (komunikace)“
Do výběrového řízení se přihlásily tyto subjekty:
 1. .STRABAG, a.s.
 2. ALLKON, s.r.o.
 
Nabídku zaslaly tyto subjekty:
 1. ALLKON, s.r.o.
 2. STRABAG, a.s.
Dle seznamu došlé pošty byly obálky s nabídkou zkontrolovány a otevřeny určeným členem komise.
 
Nejprve proběhlo hodnocení formálních náležitostí a zjišťování nejasností v jednotlivých nabídkách. V žádné nabídce nebyly zjištěny formální nedostatky.
Členové výběrové komise vyhodnotili společně jednotlivé nabídky do vyhodnocovacích tabulek, které jsou přílohou této Zprávy.
Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
 1. ALLKON s.r.o. Meziboří
 2. STRABAG a.s., Praha
 
V tabulce č. 2 je zachyceno souhrnné vyhodnocení jednotlivých uchazečů.
 
Obálka č.
 
Firma
 
Doručení
 
Počet bodů
Výsledné pořadí
Cena v Kč bez DPH
datum
způsob
1
ALLKON s.r.o.
25008196
29.7.11
osobně
98,57
1
3.469.742,10
2
STRABAG a.s.
60838744
29.7.11
Česká pošta
97,32
2
3.632.219,58
 
Vítězem se stala firma
ALLKON, s.r.o. Meziboří
 
Pořadí dalších nabídek:
2. STRABAG a.s. Praha
 
 
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
Název projektu:
Pořízení technologie - rozšíření a zefektivnění výrobního programu spol.Tomovy Parky s.r.o.
Reg.č.projektu:
2.2 RV03/476
Výběrové řízení:
„Pořízení technologie - rozšíření a zefektivnění výrobního programu spol. Tomovy Parky s.r.o.“
 
tímto vyhlašuje výběrové řízení na dodávku technologií:
 
Pořízení technologie - rozšíření a zefektivnění výrobního programu spol. Tomovy Parky s.r.o.
Předmětem VŘ je dodávka nových technologických zařízení (strojů) pro výrobu dřevěných zahradních prvků a následné zpracování dřevního odpadu.
 
Zakázka má tyto dílčí Části plnění:
I.Soubor dřevoobráběcích strojů
a. CNC frézka
b. Formátovací pila s předřezem
c. Širokopásová bruska
d. Kontinuální lis pro výrobu lepených hranolů
II.Katr
III.Peletkovací linka
 
Předpokládaným zpracovávaným materiálem bude smrkové dřevo s výjimkou dodávky katru, kde se bude zpracovávat i akátové dřevo.
 
Předpokládaná hodnota zakázky:
Pro Část I. – 4.530.000,- Kč
Pro Část II. – 525.000,- Kč
Pro Část III. – 745.000,- Kč
Uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč) bez DPH v platné výši.
 
Předpokládaný termín splnění zakázky:
                30.4.2012
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě na nosičích CD.
 
Adresa:
TOMOVY PARKY s.r.o.
Jan Zakouřil                                                                      případně Pavel Jirák
tel.: 731 155 234                                                              tel: 731 612 217
e-mail: zakouřill@tomovyparky.cz                                     e-mail: jirak@tomovyparky.cz
adresa: Radvánovice 11, 511 01 Turnov
 
Výše uvedená adresa, je zároveň místem pro podání nabídek.
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 21.7.2011 a končí dne 22.8.2011 ve 12:00 hod.
Rozhodujícím datem je datum přijetí nabídky vyhlašovatelem, nikoliv datum jejího odeslání.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
V souladu s ustanovením §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 
V Radvánovicích 12.7.2011
Ing. Vladimír Gabriel, jednatel s.r.o.
Lukáš Bělohradský, jednatel s.r.o.
 
VYHODNOCENÍ NABÍDEK A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE
 
Ke stažení >>ZDE<<
domek hrací BUDULÍNEK
 
email: obchod@tomovyparky.cz
Created by CTECH s.r.o. ©2015
iso-9001 a iso-14001 OHSAS-18001 TCert Státní zkušební ústav Brno ČEZ-Zelená energie FEPI Šťastná Země OMEP FOD
 

Prodej na Amazonu rychle a kvalitně. Autovermietung SIXT in Prag . Skvělé Svatby Český Krumlov .